=
Internships USA

Internships USA


 

OEG Internship USA


เป็นโครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมา หรือ ฝึกงานตามประสบการณ์ของผู้สมัคร ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 20 เดือน เหมาะสำหรับทั้งนักศึกษาระดับอนุปริญญา และผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานแล้ว

 

ประเภทโปรแกรม


Internship หรือ INT

  • มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาขึ้นไป 
  • กรณีจบการศึกษามาแล้ว ต้องไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ระบุในใบจบการศึกษา 
  • ระยะเวลาฝึกงานไม่เกิน 12 เดือน

Professional Career Training หรือ PCT

  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
  • มีประสบการณ์ทำงานตรงกับสายที่เรียนมา 1 ปี 
  • ในกรณีที่ทำงานไม่ตรงกับสายที่เรียนมา ต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่จะไปฝึกงานอย่างน้อย5 ปี 
  • ระยะเวลาฝึกงานไม่เกิน 18 เดือน

 

 

 

Testimonials