=

VISA

 

โออีจี บริการให้คำปรึกษาและรับทำวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์มายาวนาน  ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับท่านในทุกขั้นตอน

 

การบริการของเรา

 

 

 

USA

 • ขั้นตอน    กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ > จองวันสัมภาษณ์ > สัมภาษณ์วีซ่าและทราบผล > รอวีซ่าทางไปรษณีย์ 3-4 วันทำการ
 • เอกสาร   เอกสารเบื้องต้น   เช่น หนังสือเดินทาง , เอกสารการงาน , เอกสารการเงิน , อื่นๆ
 • ระยะเวลาพิจารณา   รวมทุกขั้นตอนประมาณ 5-7 วันทำการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า  160  USD (ชำระเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน)
 • การยื่นวีซ่า     ผู้ยื่นวีซ่าทุกท่านต้องมาแสดงตนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานทูตฯ อเมริกา (กรุงเทพฯ หรือ เชียงใหม่)

 

Canada

 

 • ขั้นตอน    กรอกแบบฟอร์มและจัดเตรียมเอกสาร > ยื่นวีซ่า > รอวีซ่าประมาณ 15 วันทำการหลังจากที่ยื่น
 • เอกสาร   เอกสารเบื้องต้น   เช่น หนังสือเดินทาง , เอกสารการงาน , เอกสารการเงิน , อื่นๆ
 • ระยะเวลาพิจารณา   รวมทุกขั้นตอนประมาณ 17 วันทำการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า  $100 CAD (ตามอัตราแลกเปลี่ยน)
 • การยื่นวีซ่า     ผู้ยื่นวีซ่าไม่ต้องมาแสดงตนในวันที่ยื่นวีซ่า

 

UK

 • ขั้นตอน    กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และจัดเตรียมเอกสาร > ยื่นวีซ่า > รอวีซ่าประมาณ 15 วันทำการหลังจากที่ยื่น
 • เอกสาร   เอกสารเบื้องต้น   เช่น หนังสือเดินทาง , เอกสารการงาน , เอกสารการเงิน , อื่นๆ
 • ระยะเวลาพิจารณา   รวมทุกขั้นตอนประมาณ 17 วันทำการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า  6 เดือน 126 USD  , 2 ปี 479 USD , 5 ปี  \870 USD  10 ปี 1090 USD  (ตามอัตราแลกเปลี่ยน)
 • การยื่นวีซ่า     ผู้ยื่นวีซ่าทุกท่านต้องมาแสดงตนในวันที่ยื่นวีซ่าเพื่อสแกนลายนิ้วมือและอื่นๆ