=
Work and Travel USA

Work and Travel USA


 

OEG Work & Travel USA


เป็นโครงการแลกเปลี่ยน ที่เปิดโอกาสให้ นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ได้ไปทำงานตามสาขาต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างช่วงปิดภาคเรียนเป็นเวลา 2-4 เดือน และมีโอกาสในการท่องเที่ยว พบปะ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนร่วมงานจากหลากหลายชาติทั่วโลกอีกด้วย

 

" OEG : Overseas Ed Group เป็นผู้ก่อตั้ง และผู้นำโครงการ Work and Travel USA ที่แรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ OEG มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นพัฒนาโครงการฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศและเปิดโลกทัศน์สู่สากล พัฒนาตนเองทั้งด้านความคิดและทักษะการใช้ชีวิต เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมจริง"

 

 

 

ประเภทที่ทำงาน


  • Amusement Park / Theme Park (สวนสนุก)
  • Fast Food / Food Plaza / Restaurant (ร้านอาหารจานด่วน / ศูนย์อาหาร / ภัตตาคาร)
  • Retail Sales / Supermarket (ร้านขายของ / ซุปเปอร์มาร์เก็ต)
  • Hotel / Resort / Resort in National Park (โรงแรม / รีสอร์ทในอุทยานแห่งชาติ)

 

 

 

 

Testimonials